Prawo pracy i BHP

Prawo pracy

  • Kodeks pracy w praktyce

Szkolenie praktyczne pokazujące jak wywiązać się z obowiązków nakładanych przez Prawo Pracy. Dokumenty, rejestry, analizy w świetle kontroli Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Dobro Pracownika a interes Pracodawcy.

  • Mobbing w pracy

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu. Przydatne jest w diagnozowaniu problemów o charakterze mobbingowym i praktycznym ich rozwiązywaniu, także w kontekście problemów kadrowych. Szkolenie przygotowuje do efektywnego przeciwdziałania mobbingowi, również w zakresie kreowania wewnętrznej polityki i strategii antymobbingowych.

  • Ochrona danych osobowych

W ramach szkoleń poruszane są wszelkie kwestie związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, związane z takimi zagadnieniami jak między innymi: prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych, przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych i ich praktyczne stosowanie,
zasady udostępniania danych osobowych.

  • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z mechanizmami prania brudnych pieniędzy w sposób ułatwiający ich rozpoznawanie, a także procesami powiadamiania o ich wykryciu właściwych organów administracji publicznej.

  • Analiza ryzyka

Zgodnie z obowiązującym prawem Pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko a także informować pracowników o ryzyku które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą.
Oferujemy modelowanie i szacowanie ryzyka zawodowego metodami probabilistycznymi lub metodą Risc Score oraz ich analizę z propozycjami minimalizacji zagrożeń.

 

BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w zakładzie pracy. Szkolenia wstępne i okresowe. Nadzór nad BHP. Dokumenty, analizy i zaświadczenia.

  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia stanowiskowe